§ 1

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umów sprzedaży, zawieranych pomiędzy USŁUGI SZKOLENIOWE PAULINA BOBER ZAGŁOBY 8/8 , 35-304 Rzeszów, a Konsumentem bądź Przedsiębiorcą (zwanymi dalej Kupującymi) za pośrednictwem Sklepu internetowego i stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

W Regulaminie określono zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży za jego pośrednictwem, sposób składania zamówień na usługi udostępnione na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl uiszczanie przez Kupującego ceny sprzedaży, prawo odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz pozostałe informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) w zakresie uwzględniającym specyfikę prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, dające się do niej zastosować.

Regulamin jest Kupującemu udostępniany, przed zawarciem umowy sprzedaży – już na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym lub składania zamówienia bez rejestracji – poprzez zamieszczenie odwołania do linku odsyłającego do jego treści. Pomyślnie zakończona rejestracja lub złożenie zamówienia jest uwarunkowane akceptacją postanowień Regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę Regulaminu w nowym brzmieniu, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl a Regulamin w nowym brzmieniu udostępniony będzie Kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży. Akceptacja przez Kupującego Regulaminu w nowym brzmieniu, po zapoznaniu się z jego treścią, odbywać się będzie poprzez potwierdzenie komunikatu przed pierwszym – po przyjęciu przez Sprzedawcę nowego Regulaminu – logowaniem w serwisie Sprzedawcy. Kupujący w każdym czasie, zarówno przed, jak i po rejestracji – w tym również bezpośrednio przed złożeniem zamówienia na usługę – ma zapewniony dostęp do Regulaminu, poprzez możliwość wejścia w zakładkę „Regulamin” na stronie internetowej pod adresem: https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl

§ 2

Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

(a) USŁUGI SZKOLENIOWE PAULINA BOBER w Rzeszowie miesząca się przy ZAGŁOBY 8/8 , 35-304 Rzeszów NIP: 8133450686

(b) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zawierająca umowę ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą;

(c) Przedsiębiorca – osoba fizyczna nie będąca Konsumentem albo osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, przy czym za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej – zawierająca umowę w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

(d) Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem: https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl

(e) Lokal przedsiębiorstwa – lokal znajdujący się pod adresem: ZAGŁOBY 8 lokal 8 , 35-304 Rzeszów

§ 3

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listem poleconym (na adres wskazany w określono w § 2 ust. 1 lit a), telefonicznie bądź mailowo – dane niezbędne do nawiązania przez Kupującego kontaktu ze Sprzedawcą w formach jak podanych wyżej wskazano pod adresem internetowym https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl

Sprzedawca będzie kontaktował się z Kupującym wysyłając wiadomości na wskazany przez niego podczas rejestracji lub składania zamówienia adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Kupujący podał swój numer telefonu) lub listem poleconym na podany przez Kupującego adres.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów zawartych z Konsumentem stosuje się m.in. przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) – dalej K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. Z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów zawartych z Przedsiębiorcą stosuje się m.in. przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) – dalej K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. Z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.).

§ 5

Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w braku polubownego ich załatwienia przez strony – poddaje się pod rozstrzygnięcie:

(a) sądu powszechnego według właściwości ogólnej – w przypadku umów zawartych z Konsumentem;

(b) sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy – w przypadku umów zawartych z Przedsiębiorcą.

W okolicznościach sporu powstałego w związku z zareklamowanym przez Konsumenta towarem konsumpcyjnym, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – po uprzednim wyczerpaniu drogi reklamacyjnej – w szczególności poprzez:

(a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z treścią art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 542 z późn. zm.) – dalej u.i.h. – z wnioskiem o rozpoznanie sporu powstałego pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, na tle zawartej umowy sprzedaży, podając we wniosku w szczególności: dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem Sprzedawcy. Informacja o szczegółowym trybie postępowania przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi zawarta jest w regulaminie ich organizacji i działania stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1214 z późn. zm.) oraz dostępna jest w siedzibach i na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

(b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z treścią art. 36 u.i.h. – dla województwa podkarpackiego będzie to Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie – z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, podając we wniosku w szczególności: dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem Sprzedawcy. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej,

(c) złożenie skargi do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ECK w Polsce). Informacje na temat sposobu rozwiązywania konsumenckich sporów transgranicznych oraz zasad i trybu procedury składania skarg dostępne są na stronie internetowej www.konsument.gov.pl

Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (przykładowo: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacja na temat zasad i trybu udzielania bezpłatnych porad dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych poszczególnych rzeczników praw konsumenta lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

B. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Wymogi techniczne, rejestracja, logowanie

§ 1

Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e- mail).

Przeglądanie asortymentu (szkoleń)Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji i zalogowania się na stronie internetowej https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl

§ 2

Rejestracja w Sklepie Internetowym możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl w zakładce „Rejestracja” https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl, dostępnego również w trakcie realizacji zamówienia, co najmniej danymi wskazanymi w polach oznaczonych gwiazdką (*) oraz zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego i zgody (oznaczonej gwiazdką *) na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym z podjęciem odpowiednich działań przed zawarciem umowy oraz wykonaniem umowy.

Rejestracja w Sklepie Internetowym jest bezpłatna.

Korzystanie z konta utworzonego po rejestracji wymaga jego aktywacji, poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości e- mail wysłanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w trakcie rejestracji konta.

Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym. W takim przypadku należy skorzystać z opcji „Zakupy bez rejestracji”. W takim przypadku, konieczne jest również podanie danych na zasadach określonych w pkt 1.

§ 3

Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania dostępnym na stronie https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl w zakładce „zaloguj się” nazwy użytkownika oraz hasła, podanych przy rejestracji konta przez Kupującego, a następnie ich akceptacji poprzez kliknięcie w ikonę „Zaloguj”.

II. Składanie i realizacja zamówień

§ 1

W celu zakupu produktów w sklepie internetowym https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl należy kliknąć wybrane szkolenie i dokonać zamówienia. Kupujący może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

§ 2

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza wyrażenie przez Kupującego woli związania się ze Sprzedawcą umową sprzedaży (tj. dokonania zakupu) zamówionego szkolenia i stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy,treść umowy oraz warunki udziału w szkoleniu ujawnione są na stronie inernetowej Pauliny Bober w zakładce .

W celu złożenia zamówienia należy:

(a) wybrać towar(Szkolenie) będący przedmiotem zamówienia, wybrać dodatkowe opcje o ile takie zostały wskazane (zaliczka -pełna kwota)) i dokonać ewentualnych dodatkowych czynności o ile takie wskazano

(b) przejść do koszyka klikając w ikonę koszyka oraz przejść kolejne kroki realizacji zamówienia, w tym:

-wybrać spośród opcji wskazanych w formularzu zamówienia – oraz formę płatności.

– kliknąć w ikonę „potwierdzam zakup”.

Kupujący w momencie składania zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Potwierdzam zakup” potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§ 3

Przez przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji rozumie się moment nadania zamówieniu przez Sprzedawcę statusu „Przyjęte do realizacji” co jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w § 2 ust.1 powyżej i z tą chwilą umowa zostaje zawarta, zaś jej warunki zaakceptowane przez Kupujacego.

W sytuacji, gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą, Sprzedawca po wyznaczeniu dodatkowego terminu na zapłatę w formie e-mail, może odstąpić od umowy.

§ 1

W przypadku braku dostępności w magazynie zamówionego przez Kupującego towaru(szkolenia) lub braku możliwości terminowej realizacji zamówienia z innych przyczyn – Sprzedawca nie nadając zamówieniu statusu „Przyjęte do realizacji” poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Kupujący podał swój numer telefonu) – niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

Sprzedawca informując Kupującego o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej nie nadaje zamówieniu statusu „Przyjęte do realizacji” co oznacza, że umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienie nie podlega realizacji.

Brak zgody Kupującego na przyjęcie zamówienia do realizacji w tej części, w której realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest możliwa powoduje, że Sprzedawca nie nadaje zamówieniu statusu „Przyjęte do realizacji”. Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie zostaje wówczas zawarta, a złożone przez Kupującego zamówienie w żadnej części nie podlega realizacji.

W wypadku nadania statusu „Przyjęte do realizacji”, gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

IV. Informacje o towarach, o cenach

§ 1.

Informacje o towarach, zawarte na stronie internetowej https://centrum-szkoleniowe-zoe.plnie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 661K.c., a są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 K.c.

§ 2

Przed zawarciem umowy, Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę o głównych cechach świadczenia. Kupujący poprzez kliknięcie na wybrany przez siebie, a umieszczony na stronie internetowej Sklepu internetowego https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl towar(szkolenie) zostaje powiadomiony, w szczególności o rodzaju towar(szkolenie) jego nazwie, dostępnych funkcjach, parametrach technicznych, cenie netto i cenie brutto, treści umowy a nadto poprzez wybór opcji „do koszyka” – co ma miejsce jeszcze przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy – o cenie towaru do zapłaty oraz o dodatkowych kosztach związanych z zamówieniem towar(szkolenie).

Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Kupujący, poprzez kliknięcie w słowo „regulamin” umieszczonym w internetowym formularzu Zamówienia ma możliwość zapoznania się z zawartymi w Regulaminie zasadami zawierania umów ich trescia , sposobie składania zamówień na towary udostępnione na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, prawie odstąpienia od umowy, zasadach składania i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz z pozostałymi informacjami, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) w zakresie uwzględniającym specyfikę prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, dając się do niej zastosować.

§ 3

Ceny sprzedaży towarów udostępnianych na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl podaje się w złotych polskich (PLN) i określa w kwocie brutto. Na wskazaną kwotę brutto składają się wskazana kwota w cenie brutto

Cena sprzedaży nie zawiera kosztów dostawy towaru do Kupującego oraz kosztów wybranej formy płatności. Koszty zależą od sposobu wydania towaru i formy płatności za towar i podawane są przy wyborze sposobu wydania towaru i formy płatności.

Akceptując Regulamin Kupujący akceptuje warunki umowy i jednoczesnie będący odbiorcą faktury wyraża akceptację na stosowanie faktur w formie elektronicznej. Kupujący może w każdym czasie wyrazić – w dowolnej formie, w tym pisemnie lub elektronicznie na adres: studio.urody.zoe@onet.pl – sprzeciw wobec stosowania faktury elektronicznej, wówczas zostanie mu doręczona faktura w formie papierowej.

Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy składaniu zamówienia, w tym jako właściwe do wystawienia faktury .

Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.

V. Forma płatności.

§ 1.

Płatność za realizację zamówienia może nastąpić w jeden z poniższych sposobów:

(a) przelewem, przed dostawą towaru, na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew tradycyjny)

(b) w formie przedpłaty za towar, poprzez płatności elektroniczne www.przelewy24.pl

Płatność przelewem (tzn. przelew tradycyjny oraz przedpłata poprzez płatności elektroniczne www.przelewy24.pl) oznacza dokonanie przez Kupującego zapłaty całkowitej ceny zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy lub poprzez płatności elektroniczne www.przelewy24.pl – z góry, po złożeniu zamówienia, ale przed przekazaniem towaru do wydania Kupującemu. Dane potrzebne Kupującemu do dokonania płatności w formie przelewu tradycyjnego są przesyłane Kupującemu w postaci faktury pro forma lub faktury, na podany przez niego w czasie rejestracji adres e-mail po otrzymaniu zamówienia, ale przed przekazaniem towaru do wydania Kupującemu. Termin zapłaty przez Kupującego wynosi 7 (siedem) dni od dnia otrzymania faktury pro forma lub faktury . Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki w zapłacie, Sprzedający może wyznaczyć odpowiedni dodatkowy termin do dokonania zapłaty, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Kupujący dokonuje zapłaty zgodnie z formą płatności wskazaną w zamówieniu.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku sprzedaży towaru na odległość Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów , w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

1. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu w formie pismenej stosowne oświadczenie.

2. Konsument może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez Sprzedającego – stanowiącym zał. nr 1 do regulaminu + który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać do Sprzedającego , z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.

4. Sprzedający dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

5. Sprzedający oświadcza , że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującmu w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta wyrażaona na nośniku trwałym , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:

– do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z USŁUGI SZKOLENIOWE PAULINA BOBER umowy sprzedaży,

– do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a USŁUGI SZKOLENIOWE PAULINA BOBER

3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a USŁUGI SZKOLENIOWE PAULINA BOBER , korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów (patrz:bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/biuro-ochrony-konsumentow) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl/s,945,rzeszow.html).

4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem : httpec.europa.eu/consumers/odr .

XI Bezpieczeństwo. Dane osobowe.Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca ©Kancelaria Sejmu s. 10/25 06.05.2019 wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku.

VI REKLAMACJE

1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferowane usługi wykonywane były zgodnie ze standardami w najwyższej jakości.

Sprzedający zapewnia, że usługi będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do prowadzenia szkoleń potwierdzone stosownymi dokumentami.

W przypadku stwierdzenia niezgodności usługi z objętą Umową, Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie czternastu (14) dni od dnia wykonania usługi.

Reklamacje dla skutecznego złożenia kierować należy: a na piśmie pod adresem Paulina Bober prowadząca działność gospodarczą pod firmą ZOOE ze wskazaniem: • danych identyfikujących składającego reklamację • terminu wykonania Usługi • rodzaju Usługi objętej Umową • żądania Klienta

Podstawą reklamacji może być w szczególności wykonanie innej usługi niż Usługa objęta Umową, nieprawidłowe wykonanie Usługi objętej Umową lub wykonanie niewłaściwej ilości Usług objętych Umową (w przypadku serii usług). Sprzedający zastrzega prawo rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia reklamacji od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

O konieczności uzupełnienia ewentualnych braków w reklamacji Sprzedający poinformuje o nich Klienta, wzywając do ich uzupełnienia dla możliwości rozpoznania reklamacji.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość ponownego wykonania reklamowanej Usługi objętej Umową lub zwrot (całości lub części) zapłaconej ceny.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, znajdującej się pod adresem https://centrum-szkoleniowe-zoe.pl/Powyższa Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z powyższymi zasadami przed rozpoczęciem przekazywania danych osobowych do Sprzedawcy.

Przed zawarciem Umowy Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Paulina Bober oraz na ich przetwarzanie dla celów na które Klient wyraził zgodę. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie i realizację Usługi przez Pauline Bober . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Wszystkie dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Paulina Bober nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Celem zbierania danych osobowych przez administratora jest nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Paulina Bober a Klientem w zakresie Usług oraz usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez okres ich przedawnienia a w przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych oraz promocja Usług.

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Usług lub usług świadczonych drogą elektroniczną oraz innych celach określonych w Regulaminie.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jak również żądaniea do ich usunięcia z bazy administratora.

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów.

Zestawienia takie dotyczą w szczególności oglądalności stron internetowych Pauliny Bober i nie zawierają danych osobowych Klientów.

Zał. nr 1

oświdaczenie

………………………………………………….

.USŁUGI SZKOLENIOWE PAULINA BOBER w Rzeszowie

ul. ZAGŁOBY 8lok 8 , 35-304 Rzeszów

NIP: 8133450686

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIUENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ………………………. zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………

podpis konsumenta